کتاب دنیای هوش واسه بچه باهوش

کتاب دنیای هوش واسه بچه باهوش

کتاب دنیای هوش واسه بچه باهوش

  • یادگیری مفاهیم پایه
  • بالابردن دقت و تمرکز
  • تقویت قدرت تشخیص
  • تقویت هوش

کتاب دنیای هوش واسه بچه باهوش - 1